دوره خدمات نظارت کارگاهی و امور پیمان رسیدگی


16 ساعت مجازي
5 اسفندماه- پنجشنبه - ساعت 8 الی 12
6 اسفندماه- جمعه- ساعت 8 الی 12
10 اسفندماه- سه شنبه- ساعت 8 الی 12
13 اسفندماه- جمعه- ساعت 8 الی 12

قيمت: 4.000.000 ريال (براي اعضاي جامعه مهندسان مشاور ايران و شركت‌كنندگان در آزمون 20% تخفيف)